Werkpakket 1: Projectmanagement.

Werkpakketleider: Xabec Vocational Training Centre.

Dit werkpakket gaat over de overall controle, projectmanagement, die zekerstelt dat doelstellingen gehaald worden met de vereiste kwaliteit binnen de gestelde tijd en budget.

Daarnaast zal de projectmanagement groep de managementrapportages opgestellen voor zover intern als extern gebruik. Ze garanderen de communicatie en valorisatie samen met WP5 en in samenwerking met WP6 bewaken zij de kwaliteit binnen het project en de continue monitoring en evaluatie.

WP2: Research and Analysis.

Werkpakketleider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

In lijn met de richtlijnen van de Europese Unie die stellen dat er verdeeldheid dient te zijn binnen onderwijssystemen, richt dit WP zich op de daadwerkelijke implementatie van het mobiliteitshandboek in elk land.

Dit is de reden waarom het nodig is om een complete analyse te maken van de huidige situatie in elk land. De analyse moet de structuur van het educatiesysteem, wet- en regelgeving en de nationaal betrokken partijen omhelzen.

Daarnaast dient iedere partner te weten welke ECVET concepten van toepassing zijn in het kwalificatieproces, gebaseerd op de learningoutcomes.

Uit het onderzoek en de analyse zal in detail blijken welke behoeften en vereisten er noodzakelijk zijn voor het implementeren van het mobiliteitshandboek.

WP3: Transferring the Model: Building the Mobility Handbook

Werkpakketleider: Dudley College.

Doel van WP3 is om het mobiliteitshandboek dat bij Xabec ontwikkeld is, over te dragen naar de andere deelnemende scholen om zo de kwaliteit van de mobiliteit te verhogen door de kwalificaties van alle scholen inzichtelijk te maken. Dit werk is nodig om de mobiliteit tussen de scholen mogelijk te maken, wat in WP4 zal gebeuren.

WP4 : Mobility Tools

WerkpakketleiderLeader: ROC West Brabant.

Het doel van dit werkpakket is om de haalbaarheid van mobiliteit tussen partners met behulp van de resultaten van WP 2 en 3, alsmede het ontwerp van de benodigde documenten naar mobiliteit bepalen.

Elke school dient:

  1. de learningoutcomes te bepalen van andere scholen
  2. bepalen wie de mogelijke studenten zijn
  3. bepalen wie de mogelijke leraren zijn
  4. het ontwerp van de benodigde documenten voor de mobilitei

WP5: Valorisation Dissemination and Knowledge Transfer

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

De belangrijkste doelstelling van dit WP is het ter beschikking stellen van de behaalde resultaten aan de Europese belanghebbenden, daarnaast ervaringen van het project, best practicesdie geïdentificeerd zijn en de algemene kennis door het consortium verzameld. Het werk van de valorisatie is daarom vanaf het begineen ​​belangrijk onderdeel, zowel tijdens als na het project.

WP6: Quality Assurance

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

Dit WP betrekt alle projectpartners, en is gericht op een coöperatieve en doelgerichtetaak om, met behoud van de kwaliteit van het project het einddoel te bereiken. Het doel van dit WP is tweeledig: aan de ene kant om de voortdurende controle van de voortgang van het project te bewaken (zowel producten als resultaten), en aan de andere kant, de periodieke interne evaluatieverslagen produceren.

WP 7: Coordination of Project Mobility and Transnational Meetings

Werkpakketleider: Handwerkskammer Koblenz.

We gaven er de voorkeur aan om alle internationale bijeenkomsten in één werkpakket te verzamelen om zo de andere werkpakketten van deze verantwoordelijkheid te ontdoen, zodat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun doelstellingen. Daarnaast kan deze takenverdeling van de begroting van het beheer en de ontwikkeling van de administratieve taken makkelijker maken.

Het doel van dit WP is het beheer en de coördinatie van transnationale bijeenkomsten.

Mocht in het geval van bepaalde bijzondere omstandigheden, een speciale bijeenkomst noodzakelijk zijn, kan de WP leider een speciale bijeenkomst te organiseren, om uitstaande problemen of conflicten op te lossen. Als dit het geval is, zal er geen toevoegingen aan het budget plaatsvinden.

ÇP1: Proje Yönetimi.

Lider: Xabec Vocational Training Centre.

Bu çalışma paketinin amacı hedeflerin belirlenen süre ve bütçe dahilinde istenilen kalitede yerine getirilmesini sağlayarak proje yönetiminin genel kontrolünün sağlanmasıdır.

Ayrıca, proje yönetimi grubu iç ve dış yönetim raporlarını formüle edecektir. ÇP5 ile işbirliği içerisinde iletişim ve değerlendirmeyi garanti edecek ve ÇP6 ile işbirliği içerisinde projenin kalitesini ve sürekli izlenmesini ve değerlendirilmesini garanti edeceklerdir.

ÇP2: Araştırma ve Analiz.

Lider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

Eğitim sistemlerini homojen bir hale getirmek istemeyen Avrupa Komisyonu’nun talimatlarına uygun olarak, bu ÇP Değişim El Kitabının uyarlanması ve uygulanması amacıyla her bir ülkede ne yapıldığını anlamayı amaçlamaktadır.

Her bir ülkedeki durumun tam analizi konusundaki gerekliliğin nedeni budur. Bu analiz tanıma sürecinde var olan yasal gereklilikleri,  eğitim sisteminin yapısını kapsamalı ve ulusal ve uluslararası makamlar dahil olmalıdır.

Ayrıca ortaklardan her birinin ÖĞRENİM ÇIKTILARINDA (LO) ve uzmanlığın tanınması sürecinde yer alan birimlerin tanımlanmasında kullanılan ECVET kavramlarını bilmesi gerekmektedir.

Araştırma ve analiz değişim el kitabının uygulanması sürecindeki ihtiyaç ve gereksinimleri detaylı olarak gösterecektir.

ÇP3: Modelin Aktarılması: Değişim El Kitabının Oluşturulması.

Lider: Dudley College.

ÇP’nın amacı kabul eden okulda edinilen niteliklerin kabul edilmesini mümkün kılarak değişim kalitesinin arttırılması amacıyla Xabec’ten diğer okullara Değişim El Kitabını iletmektir. ÇP4’te gerçekleştirilecek olan, ortaklar arasındaki muhtemel değişimlerin tanımlanması için bu çalışmanın yapılması gerekmektedir.

ÇP4: Değişim Araçları.

Lider: ROC West Brabant.

Bu iş paketinin amacı ÇP2 ve 3 sonuçlarından faydalanan ortaklar arasında uygulanabilir değişimin belirlenmesi ve değişim için gerekli olan belgelerin tasarlanmasıdır.

Okullardan her birinin

  1. değişime uygun diğer okullardan ÖÇ’nin belirlemesi
  2. hangi öğrenci değişiminin mümkün olduğunun belirlemesi
  3. hangi öğretmenin değişiminin mümkün olduğunu belirlemesi
  4. değişim için gerekli belgeleri tasarlaması gerekmektedir 

ÇP5: Değerlendirme, Yayım ve Bilgi Aktarımı

Lider: Maintenance Education Consortium.

Bu ÇP’nin temel amacı ilgili Avrupalı paydaşlara elde edilen sonuçları, projede edinilen deneyimleri, belirlenen en iyi uygulamaları ve konsorsiyum tarafından edinilen genel bilgileri iletmektir. Değerlendirme çalışması bu nedenle başlangıçtan itibaren, proje esnasında ve sonrasında önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

ÇP6: Kalite Güvence

Lider: Maintenance Education Consortium.

Bu ÇP tüm proje ortaklarını ilgilendirmektedir ve projenin kalitesi devam ettirilirken işbirlikçi ve hedef odaklı bir çalışmanın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu ÇP’nin iki hedefi vardır: bir taraftan proje ilerleyişinin, ürünlerin ve sonuçların sürekli olarak izlenmesi, diğer yandan düzenli proje değerlendirme raporlarının oluşturulması.

ÇP7: Değişim Projesinin Koordinasyonu ve Uluslararası Toplantılar

Lider: Handwerkskammer Koblenz.

Diğer İş Paketlerinin bu sorumluluktan kurtularak kendi hedeflerinin geliştirilmesine odaklanmaları için tüm uluslararası toplantıları tek bir iş paketi altında bir araya getirmeyi tercih ettik. Ayrıca bu görevin dağıtılması bütçe idaresini ve idari işlerin geliştirilmesini kolaylaştırabilir. Bu ÇP’nin amacı uluslararası toplantıların yönetimi ve koordinasyonudur.

Beklenmeyen bazı özel durumlarda, özel bir toplantının yapılması gerektiğinde, ÇP lideri sorunların ya da ihtilafların çözümlenmesi için özel bir toplantı organize edebilir. Bu durumda, bütçeye eklemeler yapılmayacaktır