Werkpakket 1: Projectmanagement.

Werkpakketleider: Xabec Vocational Training Centre.

Dit werkpakket gaat over de overall controle, projectmanagement, die zekerstelt dat doelstellingen gehaald worden met de vereiste kwaliteit binnen de gestelde tijd en budget.

Daarnaast zal de projectmanagement groep de managementrapportages opgestellen voor zover intern als extern gebruik. Ze garanderen de communicatie en valorisatie samen met WP5 en in samenwerking met WP6 bewaken zij de kwaliteit binnen het project en de continue monitoring en evaluatie.

WP2: Research and Analysis.

Werkpakketleider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

In lijn met de richtlijnen van de Europese Unie die stellen dat er verdeeldheid dient te zijn binnen onderwijssystemen, richt dit WP zich op de daadwerkelijke implementatie van het mobiliteitshandboek in elk land.

Dit is de reden waarom het nodig is om een complete analyse te maken van de huidige situatie in elk land. De analyse moet de structuur van het educatiesysteem, wet- en regelgeving en de nationaal betrokken partijen omhelzen.

Daarnaast dient iedere partner te weten welke ECVET concepten van toepassing zijn in het kwalificatieproces, gebaseerd op de learningoutcomes.

Uit het onderzoek en de analyse zal in detail blijken welke behoeften en vereisten er noodzakelijk zijn voor het implementeren van het mobiliteitshandboek.

WP3: Transferring the Model: Building the Mobility Handbook

Werkpakketleider: Dudley College.

Doel van WP3 is om het mobiliteitshandboek dat bij Xabec ontwikkeld is, over te dragen naar de andere deelnemende scholen om zo de kwaliteit van de mobiliteit te verhogen door de kwalificaties van alle scholen inzichtelijk te maken. Dit werk is nodig om de mobiliteit tussen de scholen mogelijk te maken, wat in WP4 zal gebeuren.

WP4 : Mobility Tools

WerkpakketleiderLeader: ROC West Brabant.

Het doel van dit werkpakket is om de haalbaarheid van mobiliteit tussen partners met behulp van de resultaten van WP 2 en 3, alsmede het ontwerp van de benodigde documenten naar mobiliteit bepalen.

Elke school dient:

  1. de learningoutcomes te bepalen van andere scholen
  2. bepalen wie de mogelijke studenten zijn
  3. bepalen wie de mogelijke leraren zijn
  4. het ontwerp van de benodigde documenten voor de mobilitei

WP5: Valorisation Dissemination and Knowledge Transfer

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

De belangrijkste doelstelling van dit WP is het ter beschikking stellen van de behaalde resultaten aan de Europese belanghebbenden, daarnaast ervaringen van het project, best practicesdie geïdentificeerd zijn en de algemene kennis door het consortium verzameld. Het werk van de valorisatie is daarom vanaf het begineen ​​belangrijk onderdeel, zowel tijdens als na het project.

WP6: Quality Assurance

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

Dit WP betrekt alle projectpartners, en is gericht op een coöperatieve en doelgerichtetaak om, met behoud van de kwaliteit van het project het einddoel te bereiken. Het doel van dit WP is tweeledig: aan de ene kant om de voortdurende controle van de voortgang van het project te bewaken (zowel producten als resultaten), en aan de andere kant, de periodieke interne evaluatieverslagen produceren.

WP 7: Coordination of Project Mobility and Transnational Meetings

Werkpakketleider: Handwerkskammer Koblenz.

We gaven er de voorkeur aan om alle internationale bijeenkomsten in één werkpakket te verzamelen om zo de andere werkpakketten van deze verantwoordelijkheid te ontdoen, zodat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun doelstellingen. Daarnaast kan deze takenverdeling van de begroting van het beheer en de ontwikkeling van de administratieve taken makkelijker maken.

Het doel van dit WP is het beheer en de coördinatie van transnationale bijeenkomsten.

Mocht in het geval van bepaalde bijzondere omstandigheden, een speciale bijeenkomst noodzakelijk zijn, kan de WP leider een speciale bijeenkomst te organiseren, om uitstaande problemen of conflicten op te lossen. Als dit het geval is, zal er geen toevoegingen aan het budget plaatsvinden.

Paquete de Trabajo1: Gestión del Proyecto.

Líder: Centro de Formación Xabec 

El objetivo de este paquete de trabajo es tener un control general de la gestión del  proyecto, asegurando que los objetivos se cumplan con la calidad deseada en el plazo requerido y dentro del presupuesto.

Además, el grupo de gestión del proyecto formulará los informes de gestión, tanto interna como externa.  Ellos garantizarán la comunicación y la valorización en cooperación con WP 5  y en cooperación con WP 6 asegurarán  la calidad del proyecto y el seguimiento y la evaluación continua.

Paquete de Trabajo 2: Investigación y Análisis.

Líder: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

Siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea, que no quiere homogenizar los sistemas educativos, este Paquete de Trabajo petende coprender qué es lo que se hace en cada país par así adaptar e implementar el Manual de Movilidad.

Por ello se hace necesario realiza un análisis copleto de la situación de cada país. Este análisis debe cubrir la estructura del sistema educativo, las autoridades y organizaciones involucradas en el proceso de reconocimiento y cualquier otro requisito relevante. 

Adicionalemente, cada socio debe conocer los conceptos ECVET involucrados en la descripción de los RESULTADOS DE APRENDIZAJE (LO) y en el proceso de reconocimiento.

El resultado de este paquete de trabajo mostrará las necesidades y requerimiendos para la implementación del manual de movilidad

PAQUETE DE TRABAJO 3: Transferencia del Modelo: Construir el Manual de Movilidad

Líder: Dudley College.

El objetivo de este paquete de trabajo es transferir el Manual de Movilidad desde Xabec hacia los otros centros de formación participantes, para incrementar la calidad de la movilidad haciendo posible el reconcimiento de los aprendizajes adquiridos en la escuela anfitriona. Este trabajo es necesario para definir las posibles movilidades entre socios, que se realizará en el paquete de trabajo 4.

Paquete de Trabajo 4 : Herramientas para la movilidad

Líder: ROC West Brabant.

El objetivo de este paquete de trabajo es determinas las movilidades posibles entre los socios utilizando los resultados de los paquetes de trabajo 2 y 3, así como elaborar los documentos necesarios para las movilidades.

Cada escuela debe:

  1. determinar los LO de otras escuelas que son suceptibles de movilidad
  2. determinar las movilidades de los estudiantes
  3. determinar las posibles movilidades para profesores
  4. elaborar los documentos necesarios para la movilidad

Paquete de Trabajo5: Valorización, Diseminación y Transferencia del Conocimiento

Líder: Maintenance Education Consortium.

El objetivo principal de este paquete de trabajo es que todos los grupos de interés relevantes puedan disponer de los resultados alcanzados, las mejores prácticas detectadas y el conocimiento desarrollado durante el proyecto. El trabajo de valorisación es por lo tanto una parte importante en el desarrollo del proyecto y una vez termine la financiación europea.

Paquete de Trabajo 6: Aseguramiento de la Calidad 

Líder: Maintenance Education Consortium.

Este paquete de trabajo involucra a todos los socios del proyecto, y pretende promover un trabajo cooperativo y orientado a los objetivos del trabajo para mantener la calidad del proyecto.

El objetivo es doble:  de una parte, monitorear contínuamente el progreso del proyecto, sus productos y resultadso; y de otra, producir reportes periodicos internos y externos..

Paquete de Trabajo  7: Coordinación de las Movilidades del Proyecto y Organización  de las Reuniones Transnacionales

Líder: Handwerkskammer Koblenz.

Hemos preferido reunir todas las reuniones transnacionales en un único paquete de trabajo para liberar a los otros paquetes de trabaj de esta responsabilidad, permitiéndoles enfocarse en el desarrollo de sus objetivos. Adicionalemente esta distribución de tareas  facilita el manejo del presupuesto y el desarrollo de las tareas administrativas.

El objetivo de este paquete de trabajo es la organización y manejo de las reuniones transnacionales. Si por alguna circunstancia especial (impredecible) el líder de este paquete de trabajo puede convocar una reunión extra, sin que s afectara el presupuesto asignado a viajes.