Werkpakket 1: Projectmanagement.

Werkpakketleider: Xabec Vocational Training Centre.

Dit werkpakket gaat over de overall controle, projectmanagement, die zekerstelt dat doelstellingen gehaald worden met de vereiste kwaliteit binnen de gestelde tijd en budget.

Daarnaast zal de projectmanagement groep de managementrapportages opgestellen voor zover intern als extern gebruik. Ze garanderen de communicatie en valorisatie samen met WP5 en in samenwerking met WP6 bewaken zij de kwaliteit binnen het project en de continue monitoring en evaluatie.

WP2: Research and Analysis.

Werkpakketleider: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

In lijn met de richtlijnen van de Europese Unie die stellen dat er verdeeldheid dient te zijn binnen onderwijssystemen, richt dit WP zich op de daadwerkelijke implementatie van het mobiliteitshandboek in elk land.

Dit is de reden waarom het nodig is om een complete analyse te maken van de huidige situatie in elk land. De analyse moet de structuur van het educatiesysteem, wet- en regelgeving en de nationaal betrokken partijen omhelzen.

Daarnaast dient iedere partner te weten welke ECVET concepten van toepassing zijn in het kwalificatieproces, gebaseerd op de learningoutcomes.

Uit het onderzoek en de analyse zal in detail blijken welke behoeften en vereisten er noodzakelijk zijn voor het implementeren van het mobiliteitshandboek.

WP3: Transferring the Model: Building the Mobility Handbook

Werkpakketleider: Dudley College.

Doel van WP3 is om het mobiliteitshandboek dat bij Xabec ontwikkeld is, over te dragen naar de andere deelnemende scholen om zo de kwaliteit van de mobiliteit te verhogen door de kwalificaties van alle scholen inzichtelijk te maken. Dit werk is nodig om de mobiliteit tussen de scholen mogelijk te maken, wat in WP4 zal gebeuren.

WP4 : Mobility Tools

WerkpakketleiderLeader: ROC West Brabant.

Het doel van dit werkpakket is om de haalbaarheid van mobiliteit tussen partners met behulp van de resultaten van WP 2 en 3, alsmede het ontwerp van de benodigde documenten naar mobiliteit bepalen.

Elke school dient:

  1. de learningoutcomes te bepalen van andere scholen
  2. bepalen wie de mogelijke studenten zijn
  3. bepalen wie de mogelijke leraren zijn
  4. het ontwerp van de benodigde documenten voor de mobilitei

WP5: Valorisation Dissemination and Knowledge Transfer

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

De belangrijkste doelstelling van dit WP is het ter beschikking stellen van de behaalde resultaten aan de Europese belanghebbenden, daarnaast ervaringen van het project, best practicesdie geïdentificeerd zijn en de algemene kennis door het consortium verzameld. Het werk van de valorisatie is daarom vanaf het begineen ​​belangrijk onderdeel, zowel tijdens als na het project.

WP6: Quality Assurance

Werkpakketleider: Maintenance Education Consortium.

Dit WP betrekt alle projectpartners, en is gericht op een coöperatieve en doelgerichtetaak om, met behoud van de kwaliteit van het project het einddoel te bereiken. Het doel van dit WP is tweeledig: aan de ene kant om de voortdurende controle van de voortgang van het project te bewaken (zowel producten als resultaten), en aan de andere kant, de periodieke interne evaluatieverslagen produceren.

WP 7: Coordination of Project Mobility and Transnational Meetings

Werkpakketleider: Handwerkskammer Koblenz.

We gaven er de voorkeur aan om alle internationale bijeenkomsten in één werkpakket te verzamelen om zo de andere werkpakketten van deze verantwoordelijkheid te ontdoen, zodat zij zich kunnen richten op de ontwikkeling van hun doelstellingen. Daarnaast kan deze takenverdeling van de begroting van het beheer en de ontwikkeling van de administratieve taken makkelijker maken.

Het doel van dit WP is het beheer en de coördinatie van transnationale bijeenkomsten.

Mocht in het geval van bepaalde bijzondere omstandigheden, een speciale bijeenkomst noodzakelijk zijn, kan de WP leider een speciale bijeenkomst te organiseren, om uitstaande problemen of conflicten op te lossen. Als dit het geval is, zal er geen toevoegingen aan het budget plaatsvinden.

WP1: Project Management.

Leader: Xabec Vocational Training Centre.

The  objective of this work package is to have overall control of the  project management, ensuring that objectives are met with the desired  quality within the required timeframe and within budget.

In addition, the project management group will formulate the management reports, both internal and external. They will guarantee the communication and valorisation in cooperation with WP 6 and in cooperation with WP 6 they will guarantee the quality of the project and continuous monitoring and evaluation.

WP2: Research and Analysis.

Leader: İzmit Teknik Lise ve Endüstri.

Following the indications of the European Commission that doesn’t want to homogenise the educations systems, this WP aims to understand what is being done in each country in order to adapt and implement the Mobility Handbook.

This is the reason why it is necessary to make a complete analysis of the situation in each country. This analysis must cover the structure of education system, existing legal requisites for recognition process, national and local authorities involved.

In addition, each partner needs to know the ECVET concepts involved in the description of units based in LEARNING OUTCOMES (LO) and the qualification recognition process.

The research and analysis will show in detail the needs and requirements for the process of implementing the mobility handbook

WP3: Transferring the Model: Building the Mobility Handbook

Leader: Dudley College.

The aim of WP 3 is to transfer and transfer the Mobility Handbook from Xabec to the other participant schools, in order to increase the quality of mobility making possible the recognition of qualifications acquired in the receiving school. This work is necessary to define the possible mobilities between partners, which will be done in WP 4.

WP4 : Mobility Tools

Leader: ROC West Brabant.

The aim of this work package is to determine the feasible mobility between partners using the results of WP 2 and 3, as well as design the documents necessary for mobility.

Each school has to:

  1. determine the LO from other schools suitable for mobility

  2. determine which are the possible students’ mobility

  3. determine which are the possible teacher’s mobility

  4. design the necessary documents for mobility

WP5: Valorisation Dissemination and Knowledge Transfer

Maintenance Education Consortium.

The main objective of this WP is to make available to the relevant European stakeholders the results achieved, the project’s experience, best practices detected and the general knowledge acquired by the consortium. The work of valorisation is therefore an important part from the start, during and after the project

WP6: Quality Assurance

Maintenance Education Consortium.

This WP involves all project partners, and is oriented to promote a cooperative and goal oriented work while keeping the quality of the project. The aim of this WP is twofold: on the one hand to continuous monitoring of project progress, products and results, and on the other, to produce the periodical internal project evaluation reports.

WP 7: Coordination of Project Mobility and Transnational Meetings

Handwerkskammer Koblenz.

We preferred to gather all the international meetings in a single work package in order to let the other Work Packages free of this responsibility, so they can focus on the development of their objectives.  In addition this tasks distribution can facilitate the budget management and the development of administrative tasks.

The objective of this WP is the management and coordination of transnational meetings.

If  for some special circumstances, unpredictable, a special meeting was necessary, the WP leader may organize a special meeting, to resolve outstanding difficulties or conflicts.  If this is the case, there won’t be additions to the budget