aiding one to easy access cheap unique essay writing expertise essay writing company presented big-good quality customized simply writing providers because company’s inception

among the top notch iphone app essay buy psychology essay psychology essay development enterprise zco produced ahead of from the world’s most effective mobile app developers

logo_mec

Industrie, kenniscentra en onderwijsinstellingen bundelden hun krachten om het groeiend tekort aan technici en onderhoudspersoneel in Nederland te verminderen.

Het consortium MEC bestaat momenteel uit zeven ROC’s, drie HBO-instellingen en kenniscentrum Kenteq. Op 18 november 2010 heeft het MEC tevens een convenant gesloten met vijf universiteiten: TU Delft, TU Eindhoven, TU Twente, de Universiteit van Tilburg en de Nederlandse Defensie Academie (i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen). Door deze samenwerking is de hele onderwijs(beroeps)kolom vertegenwoordigd. Door middel van innovatieprojecten, kennisontwikkeling en kennisdeling is het MEC hét expertisecentrum voor crosssectoraaltóp maintenance -onderwijs en daarbij hét onderwijsloket voor het bedrijfsleven.

De missie van het MEC is helder geformuleerd: “wij leveren top of the bill onderhoudsvakmensen- en deskundigen af, die het bedrijfsleven met grote tevredenheid contracteert. Daartoe ontwikkelen wij World Class maintenance onderwijs. Dit doen wij middels een intensieve samenwerking tussen de 4O’s (Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Ondernemers) ten behoeve van het stimuleren van de economische bedrijvigheid.”

Het MEC heeft een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd:

  • Bijdragen aan de versterking van concurrentiepositie van bedrijven door verlaging van de life cyclecosts en verhoging van veiligheid.
  • Het maintenance onderwijs op World Class niveau brengen en als profiel versterken binnen de doorlopende leerlijn van de beroepskolom (VMBO-MBO-HBO-WO);
  • Het bevorderen van nieuwe instroom;
  • Het bevorderen en verbeteren van de doorstroom van maintenance professionals cross-sectoraal;
  • Het ontwikkelen van excellente maintenance trainingcentra;

Kennisontwikkeling door praktijk gestuurd en toegepast wetenschappelijk onderzoek